För medlemmar


Arne Jones-sällskapet

ARNE JONES-SÄLLSKAPET

Här redovisar vi följande:

 • Medlemsblad
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk redovisning
 • Kallelser

Medlemsblad:

2019

2020

Kallelser:

2020

2021

Årsmöte:

2018;

2019

 2020

2021

Verksamhetsberättelse:

2017

2018

2019

2020

Ekonomisk redovisning:

2017

2018

2019

Revision-20 Ekonomi 2020

 


 

ARNE JONES-SÄLLSKAPET

Stadgar

Antagits vid medlemsmöte den 14 maj 2008 

 • l Sällskapets uppgifter

Arne Jones-sällskapet har till uppgift att i olika former främja intresset för och studiet av Arne Jones liv och konstnärskap, t.ex. genom träffar, seminarier, utställningar, skrifter och andra aktiviteter för att levandegöra hans konst.

 • 2 Medlemskap

Medlem av sällskapet är enskild person, institution eller sammanslutning som erlägger fastställd avgift.

 • 3 Styrelse

Sällskapets verksamhet sköts av en styrelse bestående av en ordförande, minst fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelse väljs av Årsmötet för en period av två år. Årsmötet utser ordförande. Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer. Kassör kan adjungeras. Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Styrelsen kan också för längre eller kortare tid adjungera medlem utanför styrelsen för särskilt uppdrag.

 • 4 Verksamhetsår

Sällskapets verksamhetsår är detsamma som kalenderåret.

 • 5 Årsmöte

Årsmöte skall äga rum senast den l maj. Kallelse samt verksamhets- och förvaltningsberättelse skall utsändas två veckor före mötet.

 • 6 Ärenden vid årsmötet
 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötet är i stadgeenlig ordning utlyst
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 9. Val av ordförande för ett år i styrelsen
 10. Val av minst fyra ordinarie ledamöter. Mandatperioden är för 2 ledamöter två år och för övriga ett år
 11. Val av två suppleanter, en för ett år, en för två år
 12. Val av 2 revisorer samt en suppleant för ett år
 13. Tillsättande av valberedning med två ledamöter varav en är sammankallande
 14. Budget kommande verksamhetsår
 15. Bestämmande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
 16. Övriga ärenden
 17. Mötet avslutas
 • 7 Revision

Revisionsberättelsen skall inlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmöte.

 • 8 Stadgeändring

Förslag till ändring av sällskapets stadgar kan väckas av styrelsen eller av enskild medlem. Sådant förslag skall behandlas av styrelsen senast en månad före årsmöte. Styrelsen skall, tillsammans med kallelse till årsmöte, delge medlemmarna förslaget till stadgeändring och till förslaget foga sitt yttrande.

Stadgeändring kan beslutas av årsmötet sedan frågan på angivet sätt behandlats.

 • 9 Upplösning av sällskapet

Fråga om sällskapets upplösning skall behandlas av årsmöte och vara upptagen på av styrelsen utsänd dagordning. Om detta möte med trefjärdedels majoritet beslutar om upplösning skall kallelse till extra möte för denna fråga inom en månad utgå till medlemmarna. Om förslaget även på detta extra möte antas av minst trefjärdedelar av de närvarande, är sällskapet upplöst. Vid upplösning skall eventuellt kvarvarande överskott och tillgångar överlämnas till Torps Hembygdsförening.

Fränsta den 14 maj

Styrelsen

Translate »