Donation Länsmuseet Västernorrland

Arne Jones på Länsmuseet Västernorrland

Sedan 1 mars 2016 finns Arne Jones omfattande konstsamling på Länsmuseet Västernorrland, efter att dottern Ditte Jones-Lundgren donerat Arne Jones efterlämnade material. Samlingen är en unik konstnärsdokumentation där man kan följa konstnärens intention i en första skiss till det slutgiltiga verket i form av en offentlig utsmyckning.

Arne Jones samling på Länsmuseet Västernorrland
Historik
Våren 2016 mottog museet en donation av en omfattande samling konstföremål och arkivmaterial efter en av Sveriges främsta skulptörer, Arne Jones.
Saml­ingen flyttades ett par gånger i Sverige innan den fick plats i rektors villa på Ålsta Folkhögskola i Fränsta i Medelpad. Ett omfattande arbete för be­varandet av materialet har gjorts av Ditte Jones som tillsammans med Arne Jones Sällskapet i Fränsta 2008 öppnade ett galleri med Arne Jones konst. Arne Jones Sällskapets mål var ”att göra konstnären Arne Jones känd och uppskattad för en bredare allmänhet och visa hur en ´bygdens son´ med envishet och talang kunde bli en förgrundsfigur i svensk konsthistoria.”(ur Arne Jones sällskapets hemsida)

Arne Jones efterlämnade en rik samling arbetsmaterial kring sina konstverk. Materialet ger en bild av en konstnär för vilken litteratur, filosofi och samhälle var i högsta grad levande.

Samlingen på  Länsmuseet Västernorrlands samlingsavdelning genomförde flytten av samlingen från Fränsta och påbörjade en dokumentation med bland annat registrering, märkning, fotografering, magasinering och digitalisering av nästan hela materialet.  Samlingen är tillgänglig för allmänheten antingen digitalt eller i museets arkiv. Arkivmaterial som består av bland annat böcker, almanackor, räkenskaper är inte digitalt tillgängligt.

Hela donationen består av en föremålssamling och en arkivsamling. I donationshandlingen läser vi att ”Arne Jones konstsamling består av uppskattningsvis ca 650 lösa föremål företrädesvis modeller av skulpturer, ett antal skulpturer, ca 55 flyttkartonger med gjutformar i gips, två flyttkartonger med trasigt material i gips, ett antal flyttlådor i trä, arkivmaterial i pärmar, skisser i A2 format, fotografier, film mm.” (ur donationsbrevet till museet)

Hela samlingen indelas i konstföremålssamlingen av drygt 1300 verk i form av modeller, reliefer, skulpturer och porträtt samt arkivsamlingen förvarad i 234 arkivboxar med cirka 27 000 digitala dokument. Materialet i 100 arkivboxar som innehåller räkenskaper, tidskrifter, tidningsartiklar med mera är tillgängligt i museets arkiv.

Den ursprungliga klassificeringen av Arne Jones arkivsamling i Fränsta har vi bevarat i museets arkiv. Uppdelningen var gjord av Maria Andersson, Arne Jones andra hustru, efter Jones död 1976 (informationen kommer från Jones dotter Ditte, april 2018)
Materialet är ordnat i mindre samlingar av fotografier, arkivmaterial, arbetsmaterial, anteckningar, en samling skissblock samt konst i form av skisser och modeller till bland annat Arne Jones offentliga verk. En redovisning av arkivuppdelningen presenteras nedan i alfabetisk ordning;

 1. Almanackor, 5 arkivboxar
 2. Anteckningar och utkast i 10 arkivboxar med 1 891 dokument
 3. Arbetsmaterial i 17 arkivboxar och 3 377 dokument
 4. Arkivmaterial i 38 arkivboxar och 12 099 dokument
 5. BLM (Bonniers Litterära Magasin) i 13 arkivboxar med 120 stycken tidskrifter
 6. Brev, dikter, handlingar och kontrakt i 13 arkivboxar och 2 285 dokument
 7. Böcker i 5 arkivboxar med 88 böcker
 8. Filmer och ljudinspelningar 5 arkivboxar
 9. Fotografier i 34 arkivboxar och 3422 fotografier
 10. Kopierat material i 1 arkivbox
 11. Mallar i 2 arkivboxar
 12. Periodica i 8 arkivboxar
 13. Ritningar i 14 arkivboxar och 459 dokument
 14. Räkenskaper i 35 arkivboxar
 15. Skisser i 17 arkivboxar och 2175 skisser
 16. Tidningsurklippssamling i 10 arkivboxar
 17. Tidsskriftssamling i 23 arkivboxar med 242 tidskrifter
 18. Uppsatser 1 arkivbox med 6 stycken dokument
 19. Utställningskataloger, trycksaker, program i 8 arkivboxar
 20.  Övrigt material 1 arkivbox

Efter två års dokumentationsarbete på Länsmuseets samlingsavdelning inser vi att klassificeringen av materialet inte alltid är konsekvent. Det förekommer att anteckningar finns i Arbetsmaterialet medan skisser finns bland Anteckningar och utkast.

Detta är inte något större problem så länge det finns en möjlighet att hitta det man söker digitalt. Därför ställs det stora krav på beskrivningen av materialet i museets digitala databas. Ju mer vi vet om Jones konstnärskap desto bättre kan vi beskriva hans material och förbättra sökbarheten.

För framtiden vill länsmuseet initiera och tillskapa olika samarbeten och forskningsprojekt kring Arne Jones konstnärskap med hjälp av denna samling. Den ger en möjlighet att studera konstnärens process kring skapandet av ett enskilt verk, från hans tankar på idéstadiet, genom skisser, teckningar, ritningar och modeller av verket till fotografier av det färdiga konstverket på en offentlig plats. Det finns också samlingar med korrespondens kring många av Jones offentliga utsmyckningar.

Detta kan illustreras med exempelvis Arne Jones samling kring rörelsen som kallad Piruett. Jones hade en kvinnlig modell som för att värma sig brukade dansa i hans ateljé. Jones tecknade hennes rörelser otaliga gånger för flera skulpturer och reliefer. Samlingen rymmer ett drygt tjugotal verk kring Piruett. (några bilder på hans skisser med Piruett)

Eftersom hela samlingen är så omfattande och uppdelningen något oklar, ges nedan en kort presentation av dess valda delar.

Konstföremålssamling

Konstföremålssamlingen består av modeller, reliefer, fristående skulpturer och många gjutformar till hans gjutna konstverk. Många av dem är välbevarade men andra är i mindre gott skick. Föremålen är gjorda i gips, lera, papp, metall, trä och plast som plexiglas eller akrylglas. Konstföremålen förvaras i klimatstyrda magasin på länsmuseet.

Föremålen är gjorda alltifrån tiden på Sandins sten- och bildhuggeri i Stockholm, Tekniska aftonskolan, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och fram till hans sista arbeten på 1970-talet kring temat Avstånd – Närheter och Vita reliefer. 

Arkivsamling

Den andra delen av samlingen, Arkivsamling, består av tusentals dokument rörande konstnärens verksamhet, allt från hans material kring konstskapande till hans räkenskaper.
Först presenteras det material som beskriver den konstnärliga processen, därefter det material som indirekt har med skapandet att göra.
Anteckningar och utkastArkivmaterial, Brev, dikter, handlingar och kontrakt. Det skrivna materialet har varit sorterat i Arkivmaterial och under rubriken Brev, dikter, handlingar och kontrakt. Uppdelningen har museet behållit trots att liknande material återfinns på andra ställen. Hans texter ger en bild av en ständigt arbetande konstnär med ett eget språksinne och kritisk inställning men även en människa nära till lek och humor med humanistiska tankar kring existentiella frågor, samhällets roll och dess uppbyggnad. Sammanlagt rör det sig om cirka 14 000 skannade sidor.
Anteckningar och utkast innehåller ett blandat material av Jones funderingar kring det mesta: idéer om förändringar av konstutbildningen, hans kritiska röst kring tillsättningen av tävlingarnas jury, om arkitekturen, tekniken, kulturen och om det demokratiska samhället på 1900-talet.

Hans tankar kring kulturpolitiken:
Kulturpolitiken skall inte baseras på samhällets behov av kultur och på begåvningen som tillgång utan på begreppet skapande. 
Skapande måste betraktas som något som inte får hindras. 
Skapandet är lika heligt som livet själv. Skapande måste ingå i begreppet, Du ska icke dräpa.

Arbetsmaterial
Denna samling består av drygt 3300 skannade dokument. I varje arkivbox finns mappar med dokument kring de enskilda verken. I mappar kan man följa Jones tankar kring enskilda verk, brevväxling med inblandade parter med mera. Materialet är en utmärkt källa till djupare forskning. Till exempel finns material kring varumärket Spiralen för ett varuhus i Norrköping. Efter att skulpturen Spiral åtbörd kommit på plats i Norrköping uppfattades den som en symbol för staden. Arne Jones utförde 1969 en förlaga för varumärket Spiralen som placerades på fasaden av varuhuset i stadens centrum och bilden av den reproducerades på bland annat påsar och reklampapper.

Skisser 
Här ingår bland annat karikatyrer som Jones gjorde redan som ung. Skisserna och teckningarna ligger tematiskt uppdelade efter skulpturens titel och årtal. Jones blandade ofta dikter och teckningar för att uppnå samspel mellan språk och bild. Hit hör bland annat omslaget till Lars Ahlins bok ”Kvinna, Kvinna”.

Mallar och Ritningar
I samlingen av ritningar finns exempelvis en mapp med material om konstverket Universum med noggranna tekniska ritningar från 1967: fundamentritningar, mallar att användas för borrning och detaljerade ritningar av skulpturens olika delar.

Fotografier 
Fotografisamlingen består av drygt 3400 fotografier.
Fotografierna är i sitt slag en dokumentation av Jones konstnärliga verksamhet. Samlingen är välordnad. På de enskilda bilderna finns information om tidpunkt, fotografens namn och andra fakta om fotografiet och verket. Även bilder från utställningar som Jones deltog i och platser, tänkta för hans skulpturer.

Filmer och ljudinspelningar 
Arne Jones använde sig också av film för att dokumentera sitt arbete. Det finns även ljudinspelningar, DVD skivor, en LP skiva och ett par pärmar med många diabilder från tidigare dokumentationer gjorda i Fränsta.

Övriga dokumentation av Arne Jones konstnärskap

Uppsatser 
Hit hör sex uppsatser på magister eller kandidatnivå om Arne Jones konst. Det finns en essä skriven av Ragnar Gerholm som behandlar Jones förslag till Sergels torg, Mänsklig byggnad, en 38 meters hög skulptur.

Tidningsurklipp och Tidsskriftssamlingen
Samlingen är mycket omfattande och innehåller huvudsakligen artiklar om Arne Jones konst, både svensk och utländsk press från 1940-80 tal.

Kopierat material
I denna samling finns utskrivna hemsidor om Arne Jones konst.

Övrigt
Almanackor och Räkenskaper
Samlingen består av betalda och obetalda fakturor, bank- och postgiro besked, räntor och amor­te­ringar, lönebesked, deklarationer samt betalningslistor med följesedlar. Denna del av samlingen är inte digi­tali­serad.

Böcker
Samlingen av knappt 100 böcker består av romaner som Jones antingen formgivit eller haft i sin bokhylla. Han umgicks i konstnärliga och litterära kretsar och deltog i diskussioner kring både konst och samhällsfrågor. Arne har illustrerat verk av Lars Ahlin, Lars Forsell, Olof Hartman, Axel Liffner och flera till.
BLM och Periodica
Jones tidskriftssamling som vittnar om hans litterära insikter.

Utställningskataloger, trycksaker, program
Samlingen omfattar mer än 250 utställningskataloger på flera språk medtagna efter besök på museer och gallerier både i Sverige och utomlands.

Övriga material 
Samlingen består av ett blandat material som ännu inte sorterats.
Det finns en del handskrivna texter om former och skulpturer, tillverkningstekniker med mera. Det finns material från Arne Jones Studier bla kurs i aritmetik och i geografi på Noréns korrespondensinstitut i Malmö. Arne bodde då på 1930 talet i Fränsta. Hans svar på olika uppgifter som han skickade till lärare samlade han sedan och bevarade i en mapp.

Fotografisamlingen består av drygt 3400 fotografier.
Fotografierna är i sitt slag en dokumentation av Jones konstnärliga verksamhet. Samlingen är välordnad. På de enskilda bilderna finns information om tidpunkt, fotografens namn och andra fakta om fotografiet och verket. Även bilder från utställningar som Jones deltog i och platser, tänkta för hans skulpturer.

Samlingen är en del av Arne Jones samling och består av brev, anteckningar och olika handlingar som finns i 13 kartonger.
Anteckningar och utkastArkivmaterial, Brev, dikter, handlingar och kontrakt. Det skrivna materialet har varit sorterat i Arkivmaterial och under rubriken Brev, dikter, handlingar och kontrakt. Uppdelningen har museet behållit trots att liknande material återfinns på andra ställen. Hans texter ger en bild av en ständigt arbetande konstnär med ett eget språksinne och kritisk inställning men även en människa nära till lek och humor med humanistiska tankar kring existentiella frågor, samhällets roll och dess uppbyggnad. Sammanlagt rör det sig om cirka 14 000 skannade sidor.

I ett första försök att offentliggöra samling anordnade  Länsmuseet Västernorrland en retrospektiv utställning av delar av samlingen den 24 mars – 9 september 20018 med Nina Öhman som ansvarig för utställningen.

Samtliga föremål och dokument har digitaliserats och är nåbart i en omfattande databas. Detta gör det möjligt för vidare studier och att dokumentera Arne Jones konstnärskap för en bredare publik.

Material i form av artiklar till hemsidan: Dokumentationer, Donation Länsmuseet Västernorrland Härnösand, utställningar 2106 och 2018 på Länsmuseet.

Artikel Konsttidningen Volym 2016

https://www.rvn.se/sv/Sarprofil-delplatser/volym/notiser/arne-jones-skatt-flyttad-till-murberget/

Artikel Konsttidningen Volym 2018

https://www.rvn.se/sv/Sarprofil-delplatser/volym/recensioner/arne-jones-konstnarskap/

Translate »