Avhandlingar/Uppsatser

Avhandlingar och uppsatser om Arne Jones

Författare av nedanstående avhandlingar och uppsatser:

Torbjörn Hassberg

Pella Myrstener

Gunilla Arvidsson

Kerttu Heiskanen och Eva Rask

Anna Bengtsson

Mårten Castenfors

Andreas Ahlstrand

Vi vill tacka samtliga för att ni har bidragit till ökad kunskap om Arne Jones konstnärskap.

Vi hoppas att dessa avhandlingar och uppsatser skall inspirera till fler.

Detta eftersom Arne Jones också var en skrivande konstnär som i sina anteckningar ger en mångfacetterad bild av sina tankar och sitt konstnärskap.

Allt detta är samlat och digitaliserat på Västernorrlands Museum och därmed mycket tillgängligt för studier. Torbjörn Hassberg, D-uppsats vt. 2005, Institutionen för Konstvetenskap Umeå Universitet.

Torbjörn Hassberg som också är ledamot i styrelsen för Arne Jones-sällskpet

Arne Jones 

En svensk modernist

Uppsatsen är uppdelad i tre kapitel;
Efter en inledande redogörelse för Jones uppväxt och utbildning,
kommer ett kapitel som jag ägnat åt mina reflektioner kring artiklarna i de nio pärmarna med pressklipp. Uppsatsen avslutas med analyser av ett
antal verk jag bedömt som nyckelarbeten. Därpå följer en sammanfattning där jag redovisar resultaten av mina undersökningar.

https://collectiveaccess.murberget.se/media/ylm_ca_system/images/1/8/6/8/87524_ca_object_representations_media_186858_original.pdfMårten Castenfors 

En studie av konflikten mellan inomkonstnärlig förfining och kommunikation, med utgångspunkt i tysk romantik.

Länk till studie

1947 års män

Liss Eriksson, Arne Jones, Knut-Erik Lindberg och ”1947 års män”

En kultursociologisk studie av vägval och karriärer

Av: Pella Myrstener
Handledare: Marta Edling

Södertörns högskola | Institutionen för Kultur och lärande
Kandidatuppsats 15 hp | Konstvetenskap | Höstterminen 2013

Huset ett livsverk av Liss Eriksson

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:238272/FULLTEXT01.pdf

C-uppsats i Konstvetenskap Ht 2006
Gunilla Arvidsson
Handledare Helen Fuchs

Högskolan i Halmstad
Sektionen för Humaniora
Konstvetenskap (41-60 p)

Kerttu Heiskanen & Eva Rask, Examensarbete i industridesign 2004,

Det Öppnaste Rummet – att visa konst på nytt sätt.

http://www.arkiv.certec.lth.se/dok/attvisakonst/

http://www.arkiv.certec.lth.se/dok/attvisakonst/attvisakonst.pdf

Andreas Ahlstrand

Hillerier i Lund

Fossil komposition av Arne Jones, C – Uppsats i konstvetenskap 1991, Lunds universitet.

Länk till uppsats

Plus minus rum eller Kopparblomma?

Anna Bengtsson, 1996 Konsvetenskapen Stockholm

Kopparblomma