Avhandlingar/Uppsatser

 


Torbjörn Hassberg, D-uppsats vt. 2005, Institutionen för Konstvetenskap Umeå Universitet.

https://collectiveaccess.murberget.se/media/ylm_ca_system/images/1/8/6/8/87524_ca_object_representations_media_186858_original.pdf


Liss Eriksson, Arne Jones, Knut-Erik Lindberg och ”1947 års män”

En kultursociologisk studie av vägval och karriärer

Av: Pella Myrstener
Handledare: Marta Edling

Södertörns högskola | Institutionen för Kultur och lärande
Kandidatuppsats 15 hp | Konstvetenskap | Höstterminen 2013


Huset ett livsverk av Liss Eriksson

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:238272/FULLTEXT01.pdf

C-uppsats i Konstvetenskap Ht 2006
Gunilla Arvidsson
Handledare Helen Fuchs

Högskolan i Halmstad
Sektionen för Humaniora
Konstvetenskap (41-60 p)


Kerttu Heiskanen & Eva Rask, Examensarbete i industridesign 2004, Det Öppnaste Rummet – att visa konst på nytt sätt.

http://www.arkiv.certec.lth.se/dok/attvisakonst/

http://www.arkiv.certec.lth.se/dok/attvisakonst/attvisakonst.pdf


Plus minus rum eller Kopparblomma?

Anna Bengtsson, 1996 Konsvetenskapen Stockholm

Kopparblomma


Mårten Castenfors -En studie av konflikten mellan inomkonstnärlig förfining och kommunikation, med utgångspunkt i tysk romantik.

Länk till studie